Algemene Voorwaarden TalentCare Flex B.V.

TalentCare Flex B.V., gevestigd aan de Brinklaan 137, 1404 GD te Bussum, statutair gevestigd te Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer KvK 65053761;

 

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. “Arbeidsovereenkomst”: de arbeidsovereenkomst, meer specifiek de uitzendovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:690 BW die geldt tussen TalentCare en de Uitzendkracht.
  2. “TalentCare”: De in Nederland gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentCare Flex B.V., in het handelsregister geregistreerd onder nummer: 65053761, die op basis van een Overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers.
  3. “CAO”: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, in ieder geval gesloten door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).
  4. “Uitzendkracht”: Iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met TalentCare, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
  5. “Opdrachtgever”: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht laat uitvoeren.
  6. “Opdracht”: het tegen een vergoeding ter beschikking stellen van uitzendkrachten door TalentCare aan Opdrachtgever.
  7. “Overeenkomst”: de Samenwerkingsovereenkomst en de Overeenkomst van opdracht.
  8. “Ter beschikkingstelling”: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een Opdracht.
  9. “Uitzendbeding”: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen TalentCare en de uitzendkracht zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door TalentCare aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt.
  10. “Tarief”: het door de Opdrachtgever aan TalentCare verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij schriftelijk anders vermeld/afgesproken.
  11. “Inlenersbeloning”: de op grond van de CAO rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens uit de volgende elementen:
   1. Het geldende periodeloon in de schaal;
   2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van TalentCare te compenseren in tijd of geld);
   3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen;
   4. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
   5. Kostenvergoedingen (voor zover TalentCare deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
   6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.
  12. “Week”: de kalenderweek die begint op maandag om 00:00 uur en eindigt op zondag om 24:00 uur.

Artikel 2: Werkingssfeer

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige Overeenkomsten van TalentCare voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan Opdrachtgevers.
  2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn van toepassing indien mondeling of schriftelijk overeengekomen. Mondelinge afspraken worden schriftelijk (e-mail, sms, app, overige schriftelijke communicatiemiddelen) bevestigd.

Artikel 3: Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer TalentCare de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht heeft aanvaard, of Opdrachtgever een concreet aanbod door TalentCare gedaan heeft aanvaard of indien TalentCare een gedraging van Opdrachtgever redelijkerwijs mag aanmerken als (een indruk van) (gewekte) instemming.

  2. Overeenkomsten komen tot stand ingeval Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst hebben ondertekend, of wanneer de plaatsing van een medewerker van TalentCare reeds is aangevangen.

  3. Een aanbod gedaan door TalentCare, is gedurende 14 kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

  5. TalentCare oefent de Opdracht uit uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.

  6. De Overeenkomst betreft slechts een inspanningsverplichting voor TalentCare en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  7. Indien in de Overeenkomst een datum voor nakoming door TalentCare is opgenomen, dan geldt deze datum slechts als indicatiedatum.
  8. TalentCare behoudt zich het recht voor een Opdracht op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering van de Opdracht voor TalentCare redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.

Artikel 4: Vervanging en beschikbaarheid

  1. TalentCare is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden en/of in te zetten.
  2. TalentCare schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien TalentCare om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
  3. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

 

Artikel 5: Opschortingsrecht

  1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
  2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
   1. de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld;
   2. TalentCare jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting op grond van de CAO.
  3. De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het overeengekomen tarief niet verschuldigd.

Artikel 6: Werkprocedure

  1. De Opdrachtgever verstrekt TalentCare voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, periodieken, toeslagen, kostenvergoedingen, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht.
  2. TalentCare bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht.
  3. TalentCare schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en TalentCare, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
  4. TalentCare is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijk klacht terzake bij TalentCare indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TalentCare bij de selectie.

Artikel 7: Bedrijfssluiting en verplichte vrije dagen

  1. De Opdrachtgever dient TalentCare bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluiting en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat TalentCare deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever TalentCare onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan TalentCare het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 8: Goede uitoefening van leiding en toezicht/goed Opdrachtgeverschap

  1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

  2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van een uitzendkracht aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden zoals bedoeld in artikel 2:24b BW of een moeder dochter relatie heeft zoals bedoeld in artikel 2:24a BW. Voorgaande kan een correcte inschaling van de uitzendkracht schaden.
  3. De Opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en voorwaarden bepaalde, indien TalentCare en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

  4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met TalentCare en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
  5. De Opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt is beschadigd of tenietgegaan.
  6. TalentCare is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
  7. TalentCare is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor heb zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
  8. De Opdrachtgever vrijwaart TalentCare voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van TalentCare als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
  9. De Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren voor aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van TalentCare verstrekt de Opdrachtgever een geldig bewijs (polis) van de verzekering.

Artikel 9: Arbeidsomstandigheden

  1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
  2. De Opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en TalentCare verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Als gevolg daarvan zal de Opdrachtgever onder andere de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden door e uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken. Als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van de werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt.
  3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan TalentCare tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
  4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert TalentCare zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overhandigd een kopie van de opgestelde rapportage.
  5. De Opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en TalentCare vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voorzover de Opdrachtgever en/of TalentCare daarvoor aansprakelijk is c.q. zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
  6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden de schade te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
  7. De Opdrachtgever zal afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van TalentCare verstrekt de Opdrachtgever een geldig bewijs (polis) van verzekering.

Artikel 10: Bijzondere minimale betalingsverplichting van ten minste drie uur

  1. De Opdrachtgever is, indien de omvang van de door de uitzendkracht te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijke zijn vastgelegd en de Opdrachtgever de uitzendkracht niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, aan TalentCare per oproep het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over ten minste drie of zoveel meer uren als overeengekomen uit te betalen.

Artikel 11: Facturatie

  1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de Opdracht, bij Overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
  2. De Opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten.
  3. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
  4. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat TalentCare, aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week, over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk door de wijze waarop de tijdverantwoording aan TalentCare wordt verstrekt.
  5. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voorzover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is TalentCare gerechtigd de uren en kosten vast te stellen Overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
  6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij TalentCare ingeleverde declaratieformulieren en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij TalentCare ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever.

Artikel 12: Betaling

  1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van TalentCare te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van TalentCare zijnde doordruk of kopie van de door TalentCare aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
  2. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan TalentCare te melden. Na verloop van deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  3. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, zonder schriftelijke toestemming van TalentCare te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
  4. Uitsluitend betalingen aan de uitzendovereenkomst of aan een door TalentCare schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een uitzendkracht, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover TalentCare en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
  5. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van TalentCare, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van TalentCare een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens TalentCare. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.
  6. Indien de Opdrachtgever het in lid 5 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door TalentCare gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is TalentCare dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.
  7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die TalentCare maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever.

Arikel 13: Het aangaan van een arbeidsverhouding van Opdrachtgever met Uitzendkracht

  1. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een door TalentCare aan hem ter beschikking gestelde uitzendkracht, indien en voor zover aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.
  2. In het kader van dit artikel wordt onder uitzendkracht ook verstaan:
   • de aspirant uitzendkracht die bij TalentCare is ingeschreven;
   • de (aspirant) uitzendkracht die aan de Opdrachtgever is voorgesteld;
   • de uitzendkracht die bij de Opdrachtgever of aan haar gelieerde onderneming (artikel 2:24a en 2:24b BW) werkzaamheden heeft verricht.
  1. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht wordt in het kader van dit artikel verstaan;
   • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een Overeenkomst tot aanneming van werk en/of een Overeenkomst van Opdracht door de Opdrachtgever met de uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk;
   • het aanstellen van de uitzendkracht als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
   • het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
   • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochter- of groepsmaatschappij (2:24a en/of 2:24b BW) is van de ander.
   • het aangaan van een stageovereenkomst met de uitzendkracht.
  1. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een uitzendkracht aangaan zolang de uitzendkracht nog geen 78 weken bij Opdrachtgever werkzaam is geweest. In het geval Opdrachtgever wel binnen 78 gewerkte weken een arbeidsverhouding aangaat, is Opdrachtgever gehouden het bedrag aan tarief totdat er 78 weken zou zijn gewerkt te betalen en de vergoeding van het volgende lid te betalen.
  2. Indien de uitzendkracht 78 weken bij de Opdrachtgever werkzaam is geweest, is Opdrachtgever gerechtigd om een arbeidsverhouding aan te gaan met de uitzendkracht tegen een vergoeding van € 5.000, – exclusief BTW, te betalen aan TalentCare.
  3. De Opdrachtgever brengt TalentCare een twee maanden voordat hij de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan wil gaan schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan te gaan. Dus voordat hij daadwerkelijk aan dat voornemen uitvoering zal geven of dit voornemen heeft gecommuniceerd met de uitzendkracht.
  4. Indien de (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van TalentCare in contact is gekomen met een (aspirant-) uitzendkracht, bijvoorbeeld doordat deze door TalentCare aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-) uitzendkracht aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die, voor deze terbeschikkingstelling potentiële, Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 5.000,- exclusief BTW.
  5. De Opdrachtgever is de in het vorige lid bedoelde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht rechtstreeks of via derden de Opdrachtgever benadert en/of daar solliciteert en als gevolg waarvan met de betreffende uitzendkracht een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Voorgaande onverlet het recht van TalentCare om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

  1. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of uit de Overeenkomst niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van TalentCare (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient TalentCare zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat TalentCare eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 15. Aansprakelijkheid TalentCare

  1. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van TalentCare is beperkt tot het door TalentCare aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door TalentCare maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
  2. Aansprakelijkheid van TalentCare voor indirecte schade, daaronder gegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
  3. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfs-stoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, pandemieën, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van TalentCare kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachts-situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 16: Beëindiging en ontbinding

  1. Beiden partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk te doen eindigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Opdrachtgever heeft slechts het recht de Overeenkomst te ontbinden indien TalentCare na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en waarbij TalentCare krachtens de Overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
  3. TalentCare is slechts verplicht tot nakoming indien dit na een redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.
  4. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat:
   • De andere Partij de verplichtingen die gelden op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, haar via een ingebrekestelling een termijn van tenminste dertig dagen is geboden om alsnog na te komen en indien de andere Partij binnen de gestelde termijn alsnog niet nakomt (daar waar relevant onder gelijktijdige vergoeding van de door de eisende Partij als gevolg van dit nalaten geleden schade). Wanneer Opdrachtgever de verplichtingen in het kader van de veiligheid voortvloeiend uit deze Overeenkomst niet nakomt, geldt voor TalentCare geen opzegtermijn;
   • De andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
   • De andere Partij (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend;
   • Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op aan Opdrachtnemer toebehorende roerende of onroerende zaken die essentieel zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.
   • Door een pandemie bindende overheidsmaatregelen zijn opgelegd die gelden voor één der Partijen of beiden Partijen waardoor gedurende dertig kalenderdagen de Opdracht niet kan worden uitgevoerd.
    Indien TalentCare de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt de gedraging van de Opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van TalentCare voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van TalentCare direct opeisbaar zijn.
  1. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan TalentCare om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
  2. De opzegging van een Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tegen de eerstvolgende kalenderdag met inachtneming van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 17: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

  1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door TalentCare worden meegewogen.
  2. De Opdrachtgever zal TalentCare voor de mogelijke gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid vrijwaren.

Artikel 18: Medezeggenschap

 1. De Opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van TalentCare of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van deze medezeggenschap.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van TalentCare is gevestigd.
 2. Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen, Opdrachten en overige Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid algemene voorwaarden

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.