Algemene Voorwaarden TalentCare Zorg B.V.

TalentCare Zorg B.V., gevestigd aan de Brinklaan 137, 1404 GD te Bussum, statutair gevestigd te Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer KvK 72021500;

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. TalentCare”: TalentCare Zorg B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 72021500, gevestigd te Bussum;
  2. Algemene Voorwaarden”: De onderhavige voorwaarden zoals deze worden gehanteerd en waaronder zij haar dienstverlening verricht, al dan niet na wijziging door TalentCare;
  3. Opdracht”: De opdracht zoals beschreven in de Opdrachtovereenkomst;
  4. Opdrachtovereenkomst”: de tussen partijen, TalentCare en de Opdrachtgever, gesloten of te sluiten overeenkomst waarin voor een specifieke Opdracht afspraken worden vastgelegd.
  5. Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die een Opdrachtovereenkomst aangaat met TalentCare;
  6. Samenwerkingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen TalentCare en Opdrachtgever waarmee het juridisch kader wordt beschreven van de rechtsverhouding en de met de Opdrachtovereenkomst tot stand te komen rechtsverhouding.
  7. Partijen”: TalentCare en Opdrachtgever tezamen.
  8. Werknemers”: natuurlijke personen die krachtens een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW bij TalentCare in dienst zijn en die uitsluitend werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van TalentCare.

Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst en de Opdrachtovereenkomst aangegaan tussen TalentCare en de Opdrachtgever.
  2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
  6. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door TalentCare en zijn niet gericht op uitvoering door specifieke Werknemers.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door Opdrachtgever van een door TalentCare aangeleverde Opdrachtovereenkomst of Samenwerkingsovereenkomst, dan wel na bevestiging van de gesloten Overeenkomst of Samenwerkingsovereenkomst per e-mail, op het moment dat feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de Opdracht, dan wel op het moment dat op enigerlei andere wijze een rechtsverhouding tussen Partijen tot stand komt.
  2. Offertes voor het aangaan van een Opdrachtovereenkomst zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping is mogelijk tot de schriftelijke aanvaarding daarvan. Indien die aanvaarding niet plaatsvindt binnen de in een offerte gestelde termijn vervalt een offerte van rechtswege.
  3. De inhoud van de Opdrachtovereenkomst, van de Samenwerkingsovereenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn voor beiden partijen bindend.

Artikel 4: Betaling en Facturatie

  1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven luiden in Euro, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. TalentCare brengt over de door haar werknemers te verlenen zorg geen omzetbelasting in rekening. Mocht op enig moment blijken dat over de te verlenen zorg omzetbelasting verschuldigd is, dan zal aan de opdrachtgever, eventueel met terugwerkende kracht de verschuldigde omzetbelasting berekend worden en is opdrachtgever gehouden deze te voldoen, tenzij partijen een honorarium inclusief omzetbelasting zijn overeengekomen.
  2. Periodiek, afhankelijk van hetgeen is overeengekomen tussen partijen, wordt door TalentCare aan Opdrachtgever gefactureerd.
  3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van een overboeking naar de IBAN bankrekening van TalentCare zoals vermeld op de factuur.

 

Artikel 5: Opdrachtgeverschap

  1. Opdrachtgever stelt TalentCare, en de eventueel door haar in te zetten werknemers/derden, in staat de Opdracht naar behoren te verrichten.
  2. De werknemers van TalentCare worden slechts ingezet ter vervulling van de Opdracht en zullen bij of voor Opdrachtgever geen andere werkzaamheden verrichten.
  3. De werknemers van TalentCare verrichten uitsluitend werkzaamheden onder leiding en toezicht van TalentCare.
  4. Opdrachtgever is niet bevoegd in het kader van de uitvoering van een Opdracht instructies te geven aan de werknemers van TalentCare.
  5. Opdrachtgever is gehouden door TalentCare verlangde gegevens en informatie te verstrekken, althans voor zover die redelijkerwijs geacht kunnen worden noodzakelijk te zijn in het kader van de uitvoering van een Opdracht.
  6. Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst, alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging daarvan, zal Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TalentCare op geen enkele wijze zelf of via derden medewerkers die door, of via TalentCare zijn ingezet voor de uitvoering van enige opdrachtovereenkomst in dienst nemen, inhuren of anderszins voor haar werkzaam laten zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

  1. Uitsluitend TalentCare is aansprakelijk voor de in het kader van de uitvoering van een Opdracht aan Opdrachtgever toegebrachte schade. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van eventuele rechten om ook Werknemers voor die schade aansprakelijk te houden.
  2. Eventuele aanspraken als bedoeld in lid 1 moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen nadat Opdrachtgever daarvan kennis heeft genomen, schriftelijk en met redenen omkleed worden gemeld. Het recht om dergelijke aanspraken geldend te maken vervalt uiterlijk een jaar nadat de desbetreffende Opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7: Overmacht

  1. Een partij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW.
  2. Indien een situatie van overmacht langer dan negentig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft iedere partij het recht om die Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid gegevens

  1. TalentCare en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over een andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen tijdens de uitvoering van de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht en de Overeenkomst van naar behoren te kunnen uitvoeren, op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of daar door de desbetreffende partij schriftelijke toestemming voor is gegeven.
  2. TalentCare en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de desbetreffende partij ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval een der partijen voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang is.
  3. TalentCare draagt ervoor zorg dat al haar Werknemers een contractuele verplichting tot geheimhouding hebben van alles wat hen in het kader van de Opdracht en de uitvoering van de Overeenkomst bekend wordt.

Artikel 9: Verwerking Persoonsgegevens

  1. Partijen geven elkaar door het aangaan van een Overeenkomst toestemming om persoonsgegevens te verwerken welke noodzakelijk zijn ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Partijen zelf en worden niet aan derden verstrekt, tenzij de desbetreffende partij van wie de persoonsgegevens zijn hier schriftelijk mee heeft ingestemd of verstrekking op grond van de wet, een vordering of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
  2. Opdrachtgever is verplicht om persoonsgegevens van Werknemers te vernietigen binnen een termijn van vier weken nadat een Opdracht is uitgevoerd dan wel het tijdstip waarop is komen vast te staan dat de een Opdracht niet zal worden uitgevoerd.
  3. Voor zover TalentCare persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet TalentCare dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen Partijen met elkaar een verwerkingsovereenkomst sluiten. Partijen zullen over en weer voldoen aan alle verplichtingen die op hen in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaren elkaar tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen daaraan.
  4. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  5. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij TalentCare als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Opdrachtgever door TalentCare en zal geschieden conform de binnen TalentCare geldende procedure.